Miód wielkokwiatowy

Description of Honey Polyfloral 

Honey Polyfloral is one of the oldest and best-loved sweetening agents for foods and, over the centuries, it has still retained a „natural” image.

 

Honey Polyfloral Making 

Most honey is produced by two species of bee, namely Apis mellifera (the so-called honey bee).

The Floral Honey 

The raw material for the production of „floral” honey is nectar, a dilute solution of sugars found in the nectaries of flowering plants.

Formularz wniosku - Miód wielkokwiatowy

Certyfikacja

Planowany zakup

Ilość na zamówienie

Zaakceptuj warunki

The extraction of the Honey Polyfloral 

Extraction of the honey from the combs at the end of the season involves breaking the wax seal and removing the honey by centrifugation. The honey is then strained and, in some cases, filtered and heated to eliminate yeasts that could cause spoilage. Once bottled, some products can be prone to hardening due to the crystallization of the sugars.  

 

The „nuclei”

The presence of „nuclei” in the honey can be relevant but, as all-natural honeys contain pollen grains, the presence of particulate matter is inevitable unless it has been finely strained.

 

Consequently

Control of crystallization depends on keeping the glucose to water ratio in the region of 1.50-1.75, for it is this ratio that governs the extent and rate of the process. If this aspect can be controlled, then honey should remain a viscous, fluid material during ambient temperature storage. 

 

Technical parameters

liquefied, homogenized, purified

 

Origin

Central and Eastern Europe 

 

Packing

Metal Drums of a 290 – 295kg net.

Miód wielkokwiatowy

 
 

Opis miodu wielokwiatowego

Miód wielokwiatowy jest jednym z najstarszych i najbardziej lubianych środków słodzących do żywności i przez wieki zachował swój „naturalny” wizerunek.

 

Produkcja miodu wielokwiatowego

Większość miodu wytwarzana jest przez dwa gatunki pszczół, a mianowicie Apis mellifera (tzw. pszczoła miodna).

– Miód kwiatowy

Surowcem do produkcji miodu kwiatowego jest nektar, czyli rozcieńczony roztwór cukrów znajdujący się w nektarnikach roślin kwitnących.

 

Pozyskiwanie miodu wielokwiatowego

Ekstrakcja miodu z plastrów pod koniec sezonu polega na zerwaniu woskowej pieczęci i usunięciu miodu przez odwirowanie. Miód jest następnie odcedzany, a w niektórych przypadkach filtrowany i podgrzewany w celu usunięcia drożdży, które mogłyby spowodować psucie się miodu. Po rozlaniu do butelek niektóre produkty mogą być podatne na twardnienie z powodu krystalizacji cukrów. 

 

Jądra

Obecność „jąder” w miodzie może być istotna, ale ponieważ miody całkowicie naturalne zawierają ziarna pyłku, obecność cząstek stałych jest nieunikniona, chyba że został on precyzyjnie odcedzony.

 

W związku z tym

Kontrola krystalizacji polega na utrzymaniu stosunku glukozy do wody w zakresie 1,50-1,75, ponieważ to właśnie ten stosunek decyduje o zakresie i tempie procesu. Jeżeli ten aspekt może być kontrolowany, to miód powinien pozostać lepkim, płynnym materiałem podczas przechowywania w temperaturze otoczenia.

 

Parametry techniczne

upłynniony, homogenizowany, oczyszczony

 

Pochodzenie

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Opakowanie

Beczki metalowe o wadze 290-295kg netto.