Zasady i warunki

  1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie wolno Ci korzystać z tej strony ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo o znakach towarowych.

Brak możliwości prezentacji z góry listów przewozowych / faktur proforma / dowodów produktu / inspekcji lub innej historycznej dokumentacji dotyczącej wydajności.

  1. Licencja na użytkowanie

a) Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej KONICK EXIM TRADING wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego, i w ramach tej licencji nie wolno:

i. modyfikować ani kopiować materiałów;

ii. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

iii. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej KONICK EXIM TRADING;

iv. usuwania z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń własnościowych; lub

v. przekazywania materiałów innym osobom lub „mirrorowania” materiałów na innym serwerze.

b) Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez KONICK EXIM TRADING w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

  1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

c) Materiały na stronie internetowej KONICK EXIM TRADING są dostarczane „tak jak są”. KONICK EXIM TRADING nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym wyłącza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, KONICK EXIM TRADING nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub innych witryn powiązanych z tą stroną.

  1. Ograniczenia

W żadnym wypadku KONICK EXIM TRADING ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody (włączając w to, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie internetowej KONICK EXIM TRADING, nawet jeśli KONICK EXIM TRADING lub autoryzowany przedstawiciel KONICK EXIM TRADING został powiadomiony ustnie, lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe, lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

  1. Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej KONICK EXIM TRADING mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. KONICK EXIM TRADING nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na swojej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. KONICK EXIM TRADING może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. KONICK EXIM TRADING nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji tych materiałów.

  1. Linki

KONICK EXIM TRADING nie przejrzał wszystkich stron, do których prowadzą linki na jego stronie internetowej i nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej z nich. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia tej strony przez KONICK EXIM TRADING. Użytkownik korzysta z takich stron na własne ryzyko.

  1. Modyfikacje Warunków Korzystania z Witryny

KONICK EXIM TRADING może zmienić warunki korzystania z witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji Warunków korzystania z witryny.

  1. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną internetową firmy KONICK EXIM TRADING podlegają prawu Republiki Czeskiej bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.